Posledné obdobie prinieslo veľa pozitívnych legislatívnych zmien smerujúcich k zlepšeniu ochrany našich zvierat (trestný zákon, poľovnícky zákon). Novelizáciou prešiel aj proces identifikácie a registrácie spoločenských zvierat a od 01. februára je v platnosti i nová Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva číslo 19., ktorá dopĺňa Zákon o veterinárnej starostlivosti číslo 39/2007.

1. Zvieratá, ktoré nie sú predmetom premiestnenia
(zostávajú na území Slovenskej republiky)

Od 1.novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom – mikročipom.

Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z. z..
Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním.
Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.

Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru – mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.

Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.

Spoločenské zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom – mikročipom resp. tetovaním pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. a nie je registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti besnote spolu so zadaním údajov o vakcinácii.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..

Od 01. februára 2012 platí nová Vyhláška č.19 z 12. januára 2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat.
Kompletné znenie nájdete za odkazom – Vyhláška č. 19.

Identifikácia psa, mačky a fretky sa vykoná najneskôr
a) do ôsmich týždňov ich veku,
b) pred ich uvedením na trh alebo
c) pred ich prevedením do vlastníctva alebo držby inej osoby.

Identifikovaného psa, identifikovanú mačku a fretku pri premiestňovaní sprevádza správne vyrobený, vydaný, vyplnený a registrovaný pas spoločenského zvieraťa

Údaje o identifikácii psa, mačky a fretky zadá veterinárny lekár do centrálneho registra spoločenských zvierat do 24 hodín od identifikácie spoločenského zvieraťa.

Počítačová databáza pre centrálny register spoločenských zvierat pre psy,mačky a fretky, ktoré sú identifikované, pre ktoré nebol vydaný pas, obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vlastníka,
b) meno, druh, plemeno, pohlavie, dátum narodenia, druh a farbu srsti spoločenského zvieraťa,
c) číslo transpondéra, dátum zavedenia transpondéra a jeho umiestnenie alebo dátum a číslo tetovania,
d) dátum vakcinácie proti besnote, dátum platnosti vakcinácie proti besnote, označenie výrobcu, názov a číslo šarže vakcíny, meno a priezvisko súkromného veterinárneho lekára, ktorý vykonal vakcináciu.

Počítačová databáza pre centrálny register spoločenských zvierat pre psy,mačky a fretky, ktoré sú identifikované , pre ktoré bol vydaný pas, obsahuje
a) údaje podľa odseku 2,
b) evidenciu všetkých pasov pridelených na kontá poverených veterinárnych lekárov; kontom je vymedzený elektronický priestor v centrálnom registri spoločenských zvierat určený na prideľovanie pasov,
c) výsledky sérologického vyšetrenia na besnotu a údaje o inej vakcinácii,
d) dátum vydania pasu a dátum jeho zrušenia,
e) meno a priezvisko povereného veterinárneho lekára, ktorý pas vydal alebo zrušil.

2. Zvieratá, ktoré sú predmetom premiestnenia
(premiestnenie zvierat, znamená premiestnenie medzi členskými štátmi alebo krajinami, ktoré nie sú členským štátom Európskej únie)

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS musia byť všetky spoločenské zvieratá, ktoré sú predmetom premiestňovania a obchodovania v rámci Európskeho Spoločenstva a tretích krajín od 3. júla 2011 označené transpondérom a sprevádzané pasom, ktorý vydá veterinárny lekár poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Dňom 3. júla 2011 uplynulo osemročné prechodné obdobie, do kedy bolo možné spoločenské zvieratá označovať dvomi spôsobmi (dobre čitateľným nezameniteľným tetovaním alebo elektronickým identifikačným systémom – transpondérom). Po tomto dátume bude akceptované len označenie elektronickým identifikačným systémom – transpondérom, ktorý je v súlade s normou ISO 11784 a je čitateľný odčítavacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11785. Nezameniteľné tetovanie je platné, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011!

Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom sa narodili. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Poverení veterinárni lekári sú zapísaní do Zoznamu poverených veterinárnych lekárov (aktualizované 16.2.2012) formát PDF (veľkosť 637kB) na vydávanie pasov spoločenských zvierat vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Poverený veterinárny lekár na základe požiadavky klienta vystaví pas spoločenského zvieraťa pre psa, mačku alebo fretku, ak dokáže zreteľne prečítať tetovanie, ktoré je vykonané pred 3. júlom 2011 alebo ak je zviera označené transpondérom – mikročipom.
V prípade, že zviera nie je označené žiadnym z uvedených spôsobov (transpondérom – mikročipom, tetovanie nie je čitateľné, resp. bolo vykonané po 3.7.2011), musí poverený veterinárny lekár pred vystavením pasu zviera najskôr označiť elektronickým identifikačným systémom (transpondérom – mikročipom).
Počas vystavovania pasu by si žiadateľ mal vždy kontrolovať správnosť uvádzaných údajov, aby sa predišlo problémom do budúcnosti, najmä údaje o vlastníkovi, popis zvieraťa a údaje o identifikácii zvieraťa, ktoré sú rozhodujúce pre kontrolu ale i pre ďalšie zaznamenávanie rôznych údajov v pase.
Pre potreby kontroly je zavedený zjednotený elektronický identifikačný systém. Ak je zviera označené transpondérom – mikročipom nezodpovedajúcim systému podľa normy ISO 11 784, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného transpondéru – mikročipu. Z tohto dôvodu by si mal vlastník zvážiť, či nenechá svojho miláčika označiť zjednoteným systémom podľa normy ISO 11 784.

Poverený veterinárny lekár vedie evidenciu o vydaných pasoch a zadáva údaje o zvieratách, ktorým bol vydaný pas a o ich vlastníkovi do CRSZ.
Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou, preukazuje:

– identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný,
– platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy, mačky a fretky (oddiel IV a VIII pasu),
– ošetrenie proti vonkajším parazitom prípravkom účinným proti kliešťom a/alebo proti vnútorným parazitom prípravkom účinným proti Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie),
– titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie) (oddiel V pasu),

Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa vyššie uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú.

Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek uvedených v bodoch b) a d) môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa. Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia!

Podrobnejšie informácie tu.

Veterinárny zákrok v rámci začipovanie mačky a vydania pet pasu stojí približne od 30-50 EUR v závislosti od lokality.

Zdroje informácií:
Centrálny register spoločenských zvierat
Komora veterinárnych lekárov Slovenska
Vyhláška č.19 z 12. januára 2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat
Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat a pasy spoločenských zvierat
Najčastejšie kladené otázky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..