O prebiehajúcej petičnej akcii za prijatie ZÁKONA NA OCHRANU ZVIERAT som už nedávno informoval. Medzičasom však prišlo ku zmene politickej situácie, ktorá samotný akt prijatia zákona asi o niečo pozdrží. Na druhú stranu sa diskusia o tomto veľmi dôležitom právnom predpise môže stať predmetom i predvolebných kampaní (a tiež sľubov).

Zákon na ochranu zvierat by bol prvým uceleným zákonom , ktorý by riešil otázku právnej ochrany zvierat na Slovensku a to komplexne. Dodnes iný podobný predpis u nás nemáme. Ochrana zvierat je upravená len Zákonom o veterinárnej starostlivosti (Zákon č.39/2007 Z.z.) a čiastkovo cez viaceré nariadenia vlády.
Zákon na ochranu zvierat

Sumár najdôležitejších bodov zákona o ochrane zvierat

Návrh zákona kladie dôraz na osobitnú povahu zvierat ako živých bytostí, čo v našom právnom poriadku v takomto rozsahu doteraz chýbalo

Návrh zákona predstavuje zjednotenie roztrieštenej právnej úpravy na úseku ochrany zvierat, teda aj jej zosúladenie, čo by malo mať za následok celkové zlepšenie životných podmienok zvierat a ich existenciu v rámci ľudskej spoločnosti.

Zákon je rozdelený na jednotlivé časti, ktoré upravujú jednotlivé čiastkové oblasti na úseku ochrany zvierat, ako napr. ochranu zvierat pred týraním, ochranu spoločenských zvierat, ochranu hospodárskych zvierat, ochranu zvierat pri preprave, ochranu zvierat používaných na pokusné účely a pod.

Na zákonnú úroveň sa dostáva úprava minimálnych životných podmienok spoločenských a hospodárskych zvierat, ako aj podmienok, za ktorých možno zvieratá prepravovať.

Zákon detailne upravuje zákaz týrania zvierat s demonštratívnym výpočtom najzávažnejších konaní, na čo nadväzuje aj úprava priestupkov a správnych deliktov na úseku ochrany zvierat.

Návrhom zákona sa odstraňuje existencia karanténnych staníc a zavádza sa iba existencia útulkov pre zvieratá, pričom každý útulok by mal mať aj vlastnú karanténnu stanicu, pričom sa upravujú aj minimálne technické požiadavky, ktoré by mal útulok pre zvieratá (a v rámci neho aj jeho karanténna stanica) spĺňať.

Zákonom sa upravujú aj majetkovoprávne vzťahy v prípadoch túlavých zvierat, opustených zvierat a zhabaných zvierat.

Zákon vytvára predpoklady pre dôslednejšie správne trestanie konania, ktoré je v rozpore so zákonom, za týmto účelom obsahuje rozsiahly výpočet priestupkov a správnych deliktov, čím spolu s poslednou novelou trestného zákona prispieva jednak k prísnejšiemu postihovaniu konania, ktoré je s ním v rozpore, ako aj predstavuje istú prevenciu pred takýmto konaním.

Zákon by mal vytvoriť predpoklady na efektívnejšie vymoženie práva zo strany regionálnych veterinárnych a potravinových správ, ako aj Policajného zboru SR, napr. zavedením možnosti zhabať zviera v v nevyhnutných prípadoch, najmä, keď hrozí úhyn alebo iné poškodenie zdravia zvieraťa, ukladať ochranným opatrením povinnosti vlastníkovi alebo chovateľovi na odvrátenie nepriaznivého stavu, prípadne takéto zviera ochranným opatrením aj zhabať.

Zavedenie povinnosti registrácie chovov zvierat s cieľom, čo najdôkladnejšie zabrániť tzv. čiernym chovom.

V nadväznosti na návrh zákona sa predpokladá tiež novelizácia viacerých právnych predpisov za účelom zosúladenia s týmto zákonom, napr. v Občianskom zákonníku sa navrhujú zmeny, ktoré by taktiež zdôraznili osobitnú povahu zvierat ako živých tvorov alebo v zákone o dani z príjmov fyzických a právnických osôb sa navrhuje vyňatie príjmov z predaja zvieraťa z spomedzi príjmov, ktoré sú oslobodené od dane

Okrem týchto základných bodov zákon bude zastrešovať aj ďalšie problémy v oblasti ochrany zvierat. Zákon by nadväzoval v problematike týrania zvierat na novelu trestného zákona sprísňujúca tresty za týranie zvierat, ktorá bola prijatá v júni tohto roku.

Novinkou bude úprava, ktorá zahŕňa obmedzenia v súvislosti s chovom zvierat, či už minimálnou vekovou hranicou alebo nespôsobilosťou mať zviera, napríklad pre toho, kto bol odsúdený za trestný čin týrania zvieraťa a podobne. Návrh ZOOZ myslí aj na poskytnutie prvej pomoci pre zviera, ak ho sám človek ohrozí alebo ho inak zraní. Bude zakázané používať zvieratá ako ceny v súťažiach, nakladať s nimi ako s vecami.

ZOOZ by nastala aj zásadná zmena na strane zodpovednosti obcí voči zvieratám. Jedná sa o stále rastúcu problematiku túlavých zvierat, najmä psov. Povinnosťou každej obce bude mať útulok, ktorého súčasťou bude aj karanténna stanica. Tá bude v tomto prípade slúžiť len ako karanténa na zoznámenie sa so zdravotným stavom zvieraťa a podobne. Skončí sa neustály boj proti usmrcovaniu zvierat v karanténnych staniciach, za čo Slovensko kritizujú už aj okolité krajiny. Karanténne stanice ako také by zanikli a existovali by len zariadenia – útulky, ktoré budú dôstojným prostredím bez sankcie zabitia pre túlavé zvieratá, kým sa nedostanú do svojich nových a trvalých domovov. Útulky budú propagovať kastračné a sterilizačné programy, budú vykonávať súčinnosť s jednotlivými záujmovými združeniami, ktoré riešia túto problematiku. Obec bude aj orgánom ochrany zvierat, tak ako ministerstvo, štátna alebo regionálne veterinárne správy. Táto celková úprava obcí by riešila mnohé súčasné problémy v praxi.

Schválenie návrhu ZOOZ by vytvorilo efektívnejšie vymoženie práva zo strany príslušných orgánov, nastala by možnosť zhabať zviera! Orgánom by rovnako umožňoval ukladať ochranné opatrenia a sankcie vo forme finančných v rozmedzí od 600 eur až po 100 tisíc eur, pričom sa bude posudzovať „veľkosť“ priestupku a to, či bol vykonaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Ďalším dôležitým cieľom je zabrániť čiernym chovom a to zavedením registrácie chovov zvierat a znížiť tak stále rastúce prípady ilegálnych množiarní, v ktorých zvieratá prežívajú peklo a slúžia len ako nástroje na finančné zabezpečenie ich majiteľov. Kódex bude upravovať aj zákaz testovania na zvieratách za účelom výroby kozmetických výrobkov. V súčasnosti je táto metóda už doslova prežitok. Tiež bude upravovať zákaz zabitia spoločenského zvieraťa, čo je napríklad mačka a pes za účelom živočíšneho produktu. Už niekoľkokrát bola v poslednej dobe odhalená na Slovensku konzumácia psieho mäsa!

ZOOZ bude spľňať základné a bežné požiadavky vyspelých krajín a spoločností. Bude upravovať ešte mnoho zásadných a potrebných vecí súvisiacich so životom zvierat a ich spolunažívania s nami. Netreba zabúdať,že sú medzi nami od počiatku, prežívajú všetko tak ako my a sú to živé a cítiace bytosti.

Návrh Zákona o ochrane zvierat mal byť predložený do NR SR ako poslanecký návrh PHDr. Tatiany Rosovej, ktorá sa zaoberá problematikou zvierat ako takých a vďaka, ktorej je dnes už účinná už spomínaná novela Trestného zákona, ktorá sprísnila podmienku a sankcie za týranie zvierat.
Ako sa však situácia vyvinie teraz, po zmene politickej scény a pred blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami je otázka. Úprimne dúfa, že celá akcia bude naďalej pokračovať a zákon sa dočká prijatia v čo najkratšom čase!

Viac o akcii nájdete na webovej stránke www.zooz.sk a FB

Petíciu môžete podpísať tu

Zdrojom informácií bola webová stránka inciátívy Zákon na ochranu zvierat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..